Truyền hình Bắc Giang điện tử
MMột máy chẻ nan bằng 80 lao động